O práci v přírodě

Práce psychologů, terapeutů a koučů má tradičně formu setkání, během kterých obě strany sedí v místnosti naproti sobě. Konec konců, i proto se těmto setkáním říká "sezení". Narušit tento stereotyp a být během setkání venku a v pohybu, má ale řadu výhod.

Příroda jako zdroj duševního zdraví

Lidská těla nejsou pouhými "schránkami" pro naše myšlenky a emoce. Duševní svět je úzce propojen s tělesným prožíváním. Když se klient během naší práce může volně pohybovat, více vnímá své tělo a to mu dovoluje jasněji si uvědomovat své emoce a myšlenky.

Pohyb v přírodním prostoru jakou součást terapie

Lidská duše je navzdory všem civilizačním vlivům "přírodním úkazem". Tisíce let evoluce člověka v přírodním světě zanechaly v lidské psyché svůj otisk. I proto je příroda nejen léčivou sílou pro duši, ale může být i zdrojem inspirace během koučinku nebo terapeutické práce.

Příroda jako inspirace
pro vnitřní práci

Jak prokazuje řada studií, pobyt v přírodní krajině má výrazný pozitivní efekt na mentální zdraví. Během práce s klienty v krajině vytvářím prostor pro vnímání přírodního světa či krátkou meditaci. Již to samo o sobě často dodává lidem novou energii a zdravý odstup od tématu.

photo of man surrounded by trees
photo of man surrounded by trees

Praktické aspekty koučinku a terapie v přírodě

Jak setkání probíhá?

Místo, čas a četnost setkání

Místo si klient může zvolit sám, nebo dát na mé doporučení. Z míst v okolí Prahy důvěrně znám zejména křivoklátské lesy a Brdy. Délku setkání doporučuji v rozsahu minimálně 2-3 hod, může ale také být celodenní nebo i vícedenní "poutě" s přespáním. Na rozdíl od klasické psychoterapie nebo koučingu bývá práce v přírodě časově delší a tím i intenzivnější. Proto je frekvence setkávání obvykle nižší (např. jednou za měsíc). Tato forma práce se velmi dobře hodí i jako jednorázová "intervence" - například když se chcete intenzivně ponořit do jednoho tématu, ujasnit si důležité životní rozhodnutí, vytvořit si novou vizi budoucnosti apod.

Specifika práce
v přírodě

Během práce v přírodě se naše pouť krajinou obvykle vyvíjí organicky (tj. není nutné jít po předem vytyčené trase). Někdy můžeme strávit většinu času na jednom místě, někdy více putujeme. Tempo i náročnost si volí klient, já se přizpůsobuji. Jsem schopen zvládnout i náročné putování ve vysokohorském terénu, avšak fyzická náročnost není cílem a neměla by nás odvádět od soustředění na vnitřní práci.

Pro některé klienty a témata tato forma práce nemusí být vhodná - proto se na tématu s klientem domlouvám vždy předem, ať již online nebo během úvodního sezení v našem centru.

Časté otázky

Mám si vybrat setkání v přírodě nebo klasické sezení? Setkání v přírodě bývají časově náročnější a proto se více hodí na intenzivnější ponoření se do jednoho tématu. Pokud vám vyhovují častější a kratší setkání, doporučuji spíše klasické nebo online sezení. Je možné i obě formy kombinovat. Váháte-li, kontaktujte mne a domluvíme se na nejlepší variantě pro vás.

Jaká se počítá cena za setkání v přírodě? V případě delších (min. půldenních) setkání v Praze a okolí, budete platit pouze za čas strávený se mnou. U kratších setkání beru v potaz i čas potřebný na přesun na místo (pokud se klient nedostaví za mnou do křivoklátských lesů). Bližší informace o mé cenové politice najdete zde.